Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)