Văn bản QPPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ 17-7-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP 24-12-2010 Tải về
3 Thông tư số 09/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 5-1-2005 Tải về