Tiếng việt 1: Bài 3 (FULL): Chữ Ô, Ơ, D, Đ & dấu ngã, dấu hỏi

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

https://youtu.be/lzJM5WkDzxQ?si=L60_9bfNAtUdf87j